NÁKUPNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

a) Kupujúci zaslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy AdaMart s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou. b) Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú výhradne položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach spoločnosti AdaMart s.r.o., katalógoch,  prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. OliveLand, s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

3. Miesto plnenia objednávky

Miestom plnenia je sklad predávajúceho.

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť právo na vznik zmluvy potvrdením objednávky.b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti apod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Odmietnutím autorizácie sa objednávka považuje za neplatnú.c) Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.d) Stáli zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, využívajú výhody dojednané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.e) Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v nasledujúcich prípadoch:

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
- výrazným spôsobom sa zmenila cena

V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo emailom a následne dohodnúť ďalší postup (iný tovar ako náhrada, zrušenie celej objednávky, ...). V prípade, že ste už za tovar zaplatili bankovým prevodom, predávajúci sa zaväzuje previesť peniaze spať na Váš účet do troch pracovných dní.

5. Cena a platba za tovar

Všetky ceny produktov a služieb, uvedené v internetovom obchode www.oreganovyolej.com prevádzkovanom spoločnosťou AdaMart, s.r.o., sú uvedené vrátane 20% DPH. Ponúkané ceny uvedené na www stránkach spoločnosti AdaMart s.r.o. sú platné v okamžiku objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej časti, vo výške 0,1 % z celkovej nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo ku tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.K cene tovaru sa pripočítava cena za dopravu.Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdaniteľné plnenie se považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon nestanovia inak."Deň dodania tovaru" podľa obchodného zákonníka: Hlava II, oddiel 2, § 412 odst. 1Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho predanie prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcemu.

6. Dodacia doba

Dodacia doba začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky predávajúcemu, za podmienok poskytnutia všetkých podkladov a údajov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 3 pracovných dní (v prípade peňažného prevodu do 3 pracovných dní od pripísania celej platby na účet predávajúceho). Dodacia doba bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné odovzdať prepravcovi do 3 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodací termín sa považuje za splnený včas, pokiaľ tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej doby. Pokiaľ nie je predávajúci schopný do 30 pracovných dní odoslať tovar odberateľovi (odovzdať k preprave prvému prepravcovi), môže kupujúci jednostranne odstúpiť od objednávky - kúpnej zmluvy formou telefonátu alebo emailom a predávajúci je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky aktuálnej objednávky na účet kupujúceho.

7. Dodacie podmienky, poštovné

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Doprava:

Slovenská pošta SR pre objednávky do 70 EUR: 3,50 EUR

Slovenská pošta SR pre objednávky nad  70 EUR: zadarmo

Kuriér DHL SR pre objednávky do 70 EUR: 3,50 EUR

Kuriér DHL SR pre objednávky nad 70 EUR: zadarmo

Slovenská pošta pre objednávky do ČR: 6,50 EUR

Kuriér DHL pre objednávky do ČR: 6,50 EUR

Spôsoby platby:

Dobierka SR: +1,00 EUR

Dobierka ČR: +1,50 EUR

Prevod na účet: zadarmo

PayPal:  zadarmo

 

Na prípadné doručenie do inej krajiny ako Slovenská a Česká Republika sa prosím informujte na emailovej adrese alebo telefonicky. V prípade objednávky prepravy Slovenskou poštou, je dodací termín pri zásielkach doručovaných v rámci Slovenskej republiky cca 3-4 pracovné dni od odovzdania zásielky prepravcovi.  Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, celistvosť zásielky a v prípade akýchkoľvek chýb to okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade doručenia zásielky s porušeným obalom, je kupujúci povinný v prítomnosti prepravcu skontrolovať kompletnosť a bezchybnosť obsahu zásielky. V prípade zistenia neúplnosti alebo poškodenia dodaného tovaru, ktoré boli spôsobené zo strany prepravcu, je kupujúci povinný takúto zásielku neprevziať a spísať s dopravcom zápisnicu o dôvode jej neprevzatia. Kupujúci je povinný oznámiť písomne alebo emailom neprevzatie objednávky z dôvodu jej poškodenia prepravcom predávajúcemu najneskôr do 1 dňa od jej neprevzatia. V prípade, že kupujúci prevezme zásielku v poškodenom stave, znemožní tak predávajúcemu nárokovať si vzniknutú škodu u prepravcu a kupujúci tým preberá na seba zodpovednosť za takéto konanie a zásielka sa považuje za doručenú v neporušenom stave a nie je možné zo strany kupujúceho si uplatňovať na takto porušený tovar reklamáciu.V prípade ak prepravca doručil zásielku s poškodeným obalom, ale pri kontrole obsahu zásielky kupujúcim sa nevyskytli žiadne nezrovnalosti v množstve alebo poškodenia, kupujúci môže takúto zásielku prevziať.Daňový doklad je priložený v balíku.

8. Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo konečným užívateľom pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 12 mesiacov od otvorenia. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek chyby, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje vyjadriť k reklamácii do 5 dní od dňa jej doručenia.Predávajúci nenesie zodpovednosť za:- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne poskytnutými údajmi a adresou príjemcu
- poškodenia zavinené prepravcom (pošta, kuriér), napr. v prípade prevzatia viditeľne poškodeného obalu zásielky od prepravcu. Viď. bod. Dodacie podmienky, poštovné. Vrátenie tovaru:Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.oliveland.sk, je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je možné vrátiť jedine v neporušenom a bezchybnom stave a v pôvodnom neporušenom obale. Nie je možné vrátiť rozbalený a použitý tovar. Tovar je kupujúci povinný doručiť do uvedenej lehoty na adresu predávajúceho so žiadosťou o vrátenie, s číslom účtu v banke, číslom objednávky a originál faktúrou. Suma za tovar bude kupujúcemu zaslaná na jeho účet. Poštovné a ďalšie poplatky súvisiace s odoslaním tovaru predávajúci nevracia.Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, zákon č. 108/2000 Z.z..

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (pokiaľ je uzatvorená písomná rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane  príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1 obchodného zákona dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, hlavne jeho ust. § 409 a násl.

Platné od 01. 01. 2015

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných údajov AdaMart s.r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne AdaMart s.r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta sa môžu získať v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru AdaMart s.r.o., zúčastní sa prieskumov, zúčastní sa hlasovaní atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú predané, ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

AdaMart s.r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov pozerajúcich reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy - vždy ako štatistický prehľad, nie menovite.

Užívatelia by mali tiež vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitia osobných informácií však nemožno kontrolovať a AdaMart s. r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.Na žiadosť užívateľa podnikne AdaMart s.r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Platné od 01. 01. 2015